ARTIKEL 1. AANBIEDING EN OVEREENKOMST

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tot het verrichten van diensten door Led Up, hierna aangeduid als Opdrachtnemer, behoudens voor zover partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
1.2 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Opdrachten kunnen alleen schriftelijk worden aanvaard.
1.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt (de opdrachtgever) zijn niet van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer.

ARTIKEL 2. TARIEVEN EN BETALING

2.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
2.2 Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst de datum van 31 december passeert, is Opdrachtnemer gerechtigd voor de in het volgende jaar te verrichten werkzaamheden zijn prijs en tarief aan te passen op basis van de ontwikkeling van het indexcijfer CAO lonen per uur voor zakelijke dienstverlening in het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS.
2.3 Bij gebreke van specifieke condities zal Cliënt 50% bij opdracht en 50% binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Reclamaties ten aanzien van de factuur dienen binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden medegedeeld.
2.4 Bij gebreke van tijdige betaling is Cliënt zonder ingebrekestelling of aanmaning in verzuim en zal hij de dan geldende wettelijke rente verschuldigd zijn over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag van betaling.
2.5 Indien Cliënt ook na schriftelijke aanmaning niet betaalt, is hij naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden tot vergoeding aan Opdrachtnemer van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, advocatenkosten daaronder begrepen. De hoogte van deze kosten wordt bepaald op minimaal 15% van het total verschuldigde bedrag.

ARTIKEL 3. VERTROUWELIJKHEID EN GEHEIMHOUDING

3.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen vertrouwelijke informatie geheim te houden.
3.2 Partijen zullen niet zonder schriftelijke toestemming van de andere partij in publicaties of reclame-uitingen melding maken van het bestaan en/of de inhoud van enige tussen hen gesloten overeenkomst en/of de in het kader van een opdracht uitgevoerde werkzaamheden en/of de verkregen resultaten daarvan.

ARTIKEL 4. INTELLECTUELE EIGENDOM

4.1 Rechten van intellectuele eigendommen die toekomen aan Opdrachtnemer zullen alleen aan Cliënt worden overgedragen wanneer dat schriftelijk is overeen gekomen. Het is Cliënt daarom onder meer niet toegestaan om werken waarop auteursrecht bestaat, zoals documenten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer:
a. te wijzigen of te bewerken;
b. enige aanduiding omtrent auteursrechten te verwijderen of te wijzigen.
4.2 Cliënt heeft het recht om de in het vorige lid genoemde documenten en andere werken te gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.
4.3 Cliënt staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van apparatuur, programmatuur of andere materialen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Cliënt zal Opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake deze beschikbaarstelling en het gebruik dat van de beschikbaar gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen wordt gemaakt, vrijwaren.

ARTIKEL 5. VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

5.1 Opdrachtnemer is gehouden zijn opdracht onafhankelijk en naar beste weten en kunnen uit te voeren.
5.2 Indien Opdrachtnemer bij de aanvaarding en/of de uitvoering van zijn werkzaamheden geconfronteerd wordt met feiten of omstandigheden die de voortgang van zijn werkzaamheden en/of het resultaat van zijn diensten negatief zouden kunnen beïnvloeden, zal Opdrachtnemer Cliënt daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
5.3 Cliënt zal aan Opdrachtnemer tijdig alle gegevens verschaffen en alle medewerking verlenen, die Opdrachtnemer nodig heeft voor de juiste uitvoering van de opdracht.
5.4 Indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Opdrachtnemer staan of indien Cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Opdrachtnemer het recht tot opschorting van de uitvoering van de opdracht en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
5.5 De door Opdrachtnemer ingeschakelde medewerkers en derden zullen onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn, tenzij inschakeling van deze medewerkers en/of derden door Cliënt is voorgeschreven.

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

6.1 Cliënt aanvaardt dat, indien de te leveren diensten en/of werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de begrote kosten daardoor kunnen worden beïnvloed.
6.2 Opdrachtnemer zal Cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, indien zich omstandigheden voordoen die leiden tot bijstelling van de opdracht en/of de verwachte inzet en tijdsduur.

ARTIKEL 7. OVERDRACHT EN ONDERAANNEMING

7.1 Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. De toestemming verlenende partij is echter gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.
7.2 Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wil maken van de diensten van derden, zal hij Cliënt daarvan tijdig mededeling doen. Cliënt zal zich niet op onredelijke gronden verzetten tegen de inzet van deze derden.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Indien een der partijen tekort schiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, zal de andere partij hem deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk in gebreke stellen waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming.
8.2 De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is tegenover de andere partij(en) aansprakelijk voor vergoeding van de schade die ten gevolge daarvan is opgekomen aan de zijde van deze andere partij(en).
8.3 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is voor opdrachten met een looptijd tot zes maanden beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor de overeenkomst bedongen honorarium. Voor opdrachten met langere looptijd is de vergoeding maximaal het bedrag van het honorarium over de laatste zes maanden.
8.4 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.
8.5 Cliënt zal opdrachtnemer vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met het aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst.

ARTIKEL 9. OVERMACHT

9.1 Indien een der partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal hij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.
9.2 Indien een der partijen ten gevolge van overmacht zijn prestatie langer dan drie maanden opschort, zijn de andere partijen gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 10. BEËINDIGING

10.1 Buiten hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, buiten rechte de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
a. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, de andere partij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
b. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
c. de andere partij zijn huidige onderneming staakt, of een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
10.2 Buiten hetgeen in het vorige lid en elders in de overeenkomst is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij, na deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

10.3 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging en/of ontbinding van de overeenkomst voort te duren, blijven nadien bestaan.

ARTIKEL 11. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

11.1 Overeenkomsten tussen Cliënt en Opdrachtnemer worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
11.2 Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij partijen overeenkomen hun geschil anders te (doen) beslechten.


PRIVACYSTATEMENT

Versie 2018-05-01-LU

Led Up is een groothandel in verlichting en elektrotechnische bouwinstallaties en partijhandel. Daarnaast maakt Led Up lichtplannen, calculaties en (advies) rapportages.  Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren, verwerken wij persoonsgegevens. Bij de gegevensverwerking respecteren wij de privacy van onze relaties en zijn wij ervoor verantwoordelijk de persoonsgegevens zoveel mogelijk te beschermen.

Wij informeren u graag over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen van de verwerking, met wie wij de gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit privacy statement staat hierover een uitgebreide toelichting.

Heeft u over dit privacy statement vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, en e-mailadres;
 • Plattegronden van uw bedrijfspand

Indien u de door ons gevraagde gegevens niet wilt geven / niet geeft, kan het zijn dat wij onze werkzaamheden niet kunnen uitvoeren en u derhalve niet van dienst kunnen zijn.

Wat is het doel van de verwerking van de gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • Het maken van besparingscalculaties, offertes en facturen.
 • het beheren van onze relatie met (potentiele) klanten en bezoekers;
 • het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
 • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
 • het (laten) uitvoeren van (gerichte) marketing en promotieactiviteiten om een relatie met
 • een (potentiele) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

Wat zijn de rechtsgronden voor verwerking van gegevens?

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw

Persoonsgegevens:

 • Het maken en versturen van lichtplannen, offertes, besparingscalculaties en facturen.

Wat is het bewaartermijn van uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens in ieder geval gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. Deze termijn kan oplopen tot 7 jaar.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens?

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u
altijd contact met ons opnemen.

Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • of wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • beperking van uw persoonsgegevens;
 • verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 • overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;
 • vragen over de inhoud van dit privacy statement

Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het
geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

Hoe staat het met de beveiliging van uw gegevens?

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zo slaan wij alle data op een goed beveiligde cloud-omgeving op met 2 staps authenticatie, is de toegang tot de data beschermd en zijn bepaalde gegevens niet voor alle werknemers toegankelijk.

Wanneer verstrekken wij gegevens aan derden?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons
daarvoor toestemming heeft gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een
rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking
Van persoonsgegevens.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u
verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • financiële instellingen bij wie we voor u een krediet beoordeling laten uitvoeren.
 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
 • notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen)
 • mogelijk andere niet genoemde partijen die van belang zijn voor een optimale dienstverlening aan u.

Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

Het gebruik van onze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te
beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen,
zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Internetsites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links
met deze internetsite zijn verbonden.

Cookies

Bij het bezoek aan deze website worden op uw computer, tablet of smartphone cookies geplaatst.
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor
een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te
herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker.

Cookies van andere partijen

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten.
Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische
cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om
zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten
behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze
buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video’s van YouTube op
onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze
(social) media. Wij hebben daar geen invloed op.

Wilt u hier meer over weten?

Lees dan de privacyverklaring van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Wijzigingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om het privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw
rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op. Wij trachten altijd zo spoedig mogelijk tot een passende oplossing te komen. Kunnen of willen wij uw klacht niet oplossen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor ophttps://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.