Voor 2021 is er een nieuw budget van 149 miljoen euro uitgetrokken voor de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Als u gebruik maakt van de EIA kunt u 45,5% van uw investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van uw bedrijf. Gemiddeld levert deze regeling u een voordeel van 11% op. Naast de EIA heeft u ook de gebruikelijke afschrijving voor uw energie-investeringen en een lagere energierekening.

Voor verlichting geldt het volgende:
Besparingssysteem voor verlichting
Bestemd voor: het verminderen van het energiegebruik van verlichting in of bij bestaande bedrijfsgebouwen door het toepassen van een regelinstallatie voor het schakelen, afhankelijk van de daglichtintensiteit of automatische aan- of afwezigheidsdetectie, en bestaande uit:

a. Externe licht- of bewegingssensoren (niet in een verlichtingsarmatuur geïntegreerd), schakel- of regeleenheid, (eventueel) dimregeling.

Het maximum investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor de EIA bedraagt € 150 per externe licht- of bewegingssensor.

b. Lichtbesturingscomponenten geïntegreerd in een verlichtingsarmatuur met (draadloze) communicatie voor het besturen van de LED-driver én (draadloze) licht- en bewegingssensoren, (eventueel) koppeling naar gebouwbeheersysteem.

Het maximum investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor de EIA bedraagt € 50 per in een verlichtingsarmatuur geïntegreerd lichtbesturingscomponent. Toelichting: Armaturen ( ≥L₉₀) met een geïntegreerde daglicht- en/of bewegingssensor kunnen gemeld worden onder code 210506. 210506 [W]

LED-verlichtingssysteem
Bestemd voor: verlichting in of bij bedrijfsgebouwen, en bestaande uit: LED-verlichtingsarmaturen met een geïntegreerde, niet uitwisselbare LED-lichtbron, die voldoen aan de levensduurcriteria L₉₀B₅₀ of hoger. De opgegeven criteria gelden bij 50.000 uur en tq=25 °C en dienen gemeten te zijn conform LM-80 protocol, TM21 en NEN-EN-IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige normen/protocollen. Metingen op grond van LM-80-08, TM21 en NEN-EN-IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige protocollen, dienen verricht te worden door geaccrediteerde instellingen, waarbij elektrische- en fotometrische metingen specifiek in de accreditatie-scope van betreffende instelling dienen te zijn opgenomen.

Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt € 1.000 per armatuur( ≥L₉₀). Uitwisselbare LED-lichtbronnen, zoals LED-buizen, zijn uitgesloten voor Energie-investeringsaftrek. Toelichting: Armaturen ( ≥L₉₀) voorzien van geïntegreerde daglicht- en/of bewegingssensor dienen onder code 210506 gemeld te worden. Geïntegreerde daglicht- en/of bewegingssensoren in een armatuur

Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking
Bestemd voor: het opwekken van elektrische energie uit zonlicht met behulp van zonnecellen, en bestaande uit: panelen met fotovoltaïsche zonnecellen met een gezamenlijk piekvermogen van meer dan 15 kW, die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet via een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3*80 A of minder, aansluiting op het elektriciteitsnet, (eventueel) actief zonvolgsysteem (eventueel) stroom/spanningsomvormer, (eventueel) accu.

Voor het bepalen van het gezamenlijke piekvermogen van de panelen met fotovoltaïsche zonnecellen dient het samenstel van voorzieningen te worden genomen waarbij onder een samenstel van voorzieningen wordt verstaan: alle aanwezige middelen die onderling met elkaar verbonden zijn voor de productie van elektriciteit opgewekt door middel van panelen met fotovoltaïsche zonnecellen.

Fotovoltaïsche zonnecellen op landbouwgrond of in natuurgebieden komen niet in aanmerking.

Onder landbouwgrond wordt verstaan: landbouwareaal dat valt onder artikel 4, lid 1, onder e, van Verordening 1307/2013. Onder natuurgebied wordt in deze regeling verstaan: gebied dat is aangewezen op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn, artikel 1.1. van de natuurbeschermingswet; gebieden vallend onder de Regeling aanwijzing nationale parken en gebieden aangewezen in het Natuurnetwerk Nederland.

Zonnepanelen of -folie voor elektriciteitsopwekking op transportmiddelen
Bestemd voor: het opwekken van elektrische energie uit zonlicht op transportmiddelen, en bestaande uit: panelen of folie met fotovoltaïsche zonnecellen, (eventueel) stroom/spanningsomvormer, (eventueel) accu.

Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking, niet aangesloten op het elektriciteitsnet
Bestemd voor: het opwekken van elektrische energie uit zonlicht met behulp van zonnecellen, en bestaande uit: panelen met fotovoltaïsche zonnecellen, die niet zijn aangesloten op het elektriciteitsnet, accu, (eventueel) actief zonvolgsysteem, (eventueel) stroom/spanningsomvormer.

Toelichting: Zonnepanelen die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet, moeten voldoen aan de omschrijving van code 251102.

Netaansluiting voor zonnepanelen met SDE 2016 – 2020
Bestemd voor: het leveren van elektriciteit door panelen met fotovoltaïsche zonnecellen, niet zijnde op of aan gebouwen bevestigde panelen, en bestaande uit: aansluiting op het midden- of hoogspanningsnet.

De éénmalige aansluitvergoeding die door de netbeheerder in rekening wordt gebracht komt niet voor EIA in aanmerking.

Accu voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit
Bestemd voor: opslag van elektrische energie, en bestaande uit: accu, (eventueel) stroom/spanningomvormer. Accu’s van (interne) transportmiddelen komen niet in aanmerking.

Energie-investeringsaftrek (EIA subsidie regeling) 2021